נגישות

הנחיות עקוב אחרייבזק

מקו בזק : 166 מקו בזק : 166

1800885199 1800885199

1800335166 1800335166

שירות לקוחות
כיצד לבצע הפניית שיחות לכל השיחות

כיצד לבצע הפניית שיחות באין מענה