נגישות

הנחיות עקוב אחרייסלקום

כיצד לבצע הפניית שיחות לכל השיחות

כיצד לבצע הפניית שיחות באין מענה

כיצד לבצע הפניית שיחות שלא זמין