נגישות

הנחיות עקוב אחרייHot Mobile

מקו של הוט : *053 מקו של הוט : *053

0535003000 0535003000

1800800053 1800800053

שירות לקוחות
כיצד לבצע הפניית שיחות לכל השיחות

כיצד לבצע הפניית שיחות באין מענה

כיצד לבצע הפניית שיחות שלא זמין