נגישות

הנחיות עקוב אחרייHOT

*6900 *6900

1801700700 1801700700

לקוחות עסקיים: *6939 לקוחות עסקיים: *6939

1801706939 1801706939

שירות לקוחות
כיצד לבצע הפניית שיחות לכל השיחות

כיצד לבצע הפניית שיחות באין מענה

כיצד לבצע הפניית שיחות שלא זמין